سامانه‌های تبدیل انرژی‌های نو

  • بازدید و امکان سنجی پروژه توسط کارشناسان داخلی و خارجی (در صورت لزوم) و برگزاری جلسات مشاوره ای
  • ارائه به روز ترین پیشنهاد فنی و بهترین مدل مالی و برگشت سرمایه برای پروژه ها
  • اجرای پروژه ها با اولویت استفاده از توان تولید داخل کشور تحت نظارت و تایید شرکت های بنام اروپایی
  • بازرگانی، تامین تجهیزات و زیرساخت های سامانه های آب و انرژی
  • طراحی مهندسی و اجرای نیروگاه خورشیدی کوچک و بزرگ مقیاس
  • طراحی و ساخت انواع سازه های سامانه های خورشیدی فتوولتائیک اعم از شناور و غیر شناور
  • سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و ساخت نیروگاه های خورشیدی

 

 

 

پروژه های این سرویس