کمپرسور و تجهیزات فرآیندی

 • اخذ تأييد ارزيابی کيفی و وندور ليست  کارفرمايان نفت و گاز  جهت ورود به پروژه های زير:
  • مهندسی، تامین و ساخت کمپرسورهای گريز از مرکز فرآیندی گاز
  • مهندسی، تامین و ساخت انواع واحدهای فرآیندی گاز
  • مهندسی، تامین و ساخت انواع واحدهای مقیاس کوچک LNG
  • مهندسی، تامین و ساخت انواع واحدهای ASU ( نيتروژن، اکسيژن، آرگون و غيره)

 

 • اسکوپ کاری تامین کمپرسور و ملحقات آن:

  – کمپرسور گریز از مرکز فرآيندی گاز

  – توربین بخار با سیکل بسته

  – شاسی های تجهیزات

  – گیربکس

  – سیستم  روانکاری مرکزی با کلیه ادوات جانبی اعم از پمپ ها و مخازن

  – کابل کشی و نصب تجهيزات ابزار دقیق بر روی اسکیدها

  – برنامه ساخت برخی قطعات کمپرسور در داخل کشور

پروژه های این سرویس