اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه شاهرود

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای دو واحد سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه شاهرود برق منطقه ای سمنان 30

پروژه خنک کاری نیروگاه شاهرود برای دو واحد آنسالدوی آن انجام شد. در این پروژه با توجه به نیاز سامانه و درخواست کارفرما مخزن دفنی بتنی با ظرفیت 3000 مترمکعب برای جمع آوری آب خام احداث شد. علاوه بر این یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس و یک مخزن آب پاک با ظرفیت 500 مترمکعب نیز ساخته شد.

 

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر