مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 7-10 توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

نام پروژه  نوع توربین  محل پروژه کارفرما

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 7-10 توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

Siemens نیروگاه شهید بهشتی لوشان تولید نیروی برق لوشان
 

 ردیف  شرح Material  فرایند ساخت 
1  شرود ردیف 7 و 8 توربین بخار لوشان 

SS410

(X20Cr13)
 machining

 

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر