اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای شش واحد سامانه خنک کاری V94.2  نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان  90

 

پروژه خنک کاری برای چهار واحد آنسالدو در نیروگاه شیروان، اولین پروژه خنک کاری تبخیری شرکت تابا می باشد که پس از احداث آن و با توجه به رضایت کارفرما، دو واحد دیگر نیروگاه نیز توسط شرکت تابا به این سامانه مجهز گردید. مخزن آب پاکی به ظرفیت 500 مترمکعب و یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس نیز بدین منظور احداث گردید.

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر